Particuliere Woning - Asbestattest 

Vanaf 23 november 2022, is een asbestattest verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen die dateren van vóór 2001. Dit kan worden opgesteld door een asbestdeskundige (ADI).

Een asbestattest is nodig telkens er een overdracht is naar een nieuwe eigenaar of een zakelijk rechthouder toetreedt. Is er geen sprake van een nieuwe eigenaar, dan is er geen asbestattest nodig. 

Zo zal een asbestattest nodig zijn indien persoon X een gebouw verkoopt of schenking aan persoon Y , maar niet als een mede-eigenaar zijn aandelen in een gebouw verkoopt aan de ander mede-eigenaar. Er is dan immers geen sprake van een ‘nieuwe’ eigenaar.

De bevindingen van de deskundige worden rechtstreeks opgenomen in een asbestinventarisatiedatabank.

Bedoeling is dat elke eigenaar van een gebouw gebouwd voor 2001 over een asbestattest beschikt tegen 2032. 

Contact nemen -Klik Hier

WAT IS ASBEST?

Asbest is een natuurlijk mineraal met hittebestendige en verstevigende eigenschappen. Het asbestgevaar bestaat uit heel kleine vezels die niet voor het blote oog zichtbaar zijn. Wanneer deze vrijkomen in de lucht, kunnen ze ingeademd worden. Inademen van asbestvezels kan op lange termijn schadelijk zijn voor uw gezondheid. 

Asbestvezels werden vermengd met een bindmiddel zoals cement, lijm, kunststof, gips, … 

Gelukkig is de productie en het gebruik van materialen met asbest sinds 2001 in België verboden. In heel wat gebouwen en woningen van vóór 2001 zitten nog verschillende materialen met asbest verwerkt, vooral als de woning nog nooit grondig werd gerenoveerd.

PRIJS EN WAAROM EEN ATTEST? 

Wat kost een asbestattest?

Is afhankelijk van het project.  De inventarisatie zelf gebeurt wel volgens richtlijnen van het inspectieprotocol. 

De omvang van de te inspecteren gebouwen en het terrein, de ouderdom en renovatiegraad en het aantal monsternames en labo-analyses zijn allemaal factoren die de prijs beïnvloeden. Wil je als eigenaar vrijwillig bijkomende onderzoek uitvoeren, dan zal dit ook een impact hebben op de prijs.

 Voor de aflevering van het asbestattest vraagt de OVAM een retributie van 50 euro (in het jaar 2023), die de asbestdeskundige aan jouw zal doorrekenen. U kan altijd en prijsindicatie opvragen bij ons. Dan heeft u een richting qua kostprijs. 

Waarom zo’n attest?

Met een asbestattest kunnen eigenaars en kandidaat-kopers nagaan welke materialen in hun gebouw asbest bevatten. Dit is belangrijk, want blootgestelde asbest (bv. in het kader van renovatiewerken) kan de gezondheid ernstig aantasten.


WANNEER IS ASBEST ZOAL GEVAARLIJK?

 Inademen:

 Asbest is alleen gevaarlijk als u losse asbestvezels inademt. De vezels kunnen vrijkomen bij de beschadiging van asbesthoudend materiaal, bijvoorbeeld in de vorm van stof. Bij het inademen dringen asbestvezels zeer diep in de longen, wat ernstige ziektes kan veroorzaken. Asbestvezels inslikken of aanraken is volgens de huidige inzichten niet gevaarlijk. Toch wast u best uw handen als u asbestvezels hebt aangeraakt. Zo voorkomt u dat u alsnog vezels inademt. 

Hoe vaker u wordt blootgesteld aan asbestvezels, hoe meer risico u loopt om ziek te worden. Vooral wie herhaaldelijk in contact komt met hoge concentraties asbestvezels kan na ongeveer dertig jaar een asbestziekte krijgen. In combinatie met roken lopen de risico’s door het inademen van asbest sterk op. De genetische gevoeligheid speelt ook een rol en verschilt van mens tot mens.

Verwering en veroudering:

 Beschadigen van materialen met asbest kan asbestvezels doen vrijkomen maar ook het verouderen en verweren. Hierdoor verslechtert de toestand van een materiaal met asbest waarbij het bindmiddel broos en breekbaar wordt. De typische voorbeelden zijn dak- en gevelbekleding uit asbestcement, zoals golfplaten en leien.

Ze verweren door wind, regen en hagel. Hierdoor spoelt het cement uit en komen asbestvezels vrij. Asbestdeeltjes komen ook los door afstromend regenwater of loskomende mosdeeltjes. Ook aan de binnenzijde van gebouwen verweren materialen met asbest. Een typisch voorbeeld is afbrokkelend, asbesthoudend pleister rond leidingisolatie bij verwarmingsleidingen. Hier kan een hoog percentage aan asbest in aanwezig zijn.

 

WAAR ZIT ASBEST IN MIJN WONING?

Meer dan 3.500 verschillende materialen met asbest

Asbest is in meer dan 3.500 bouwmaterialen en toepassingen verwerkt. De stof is niet met het blote oog zichtbaar, waardoor we vaak niet weten dat asbest ook in onze eigen woning verborgen zit. 

In woningen of gebouwen van vóór 2001 is de kans groot dat één of meerdere asbesttoepassingen aanwezig zijn. 


Bijvoorbeeld:

-Onderdakplaat- (vb: type menuisirite)

-Schouwkap

-Schouwpijp

-Golfplaat

-Gevellei

-Bloembak

-Glasalplaat

-Vloerbekleding en onderlaag

-Mastiek

-Venstertabletten, deurdorpel(s), traptreden uit imitatiemarmer

-Dakleien

-Regenwateropvang

-Afdichtingskoord (vb: kachel)

-Vloertegels en vloerlijm

-Pleister rond isolatiebuizen

enz...


Op de website www.asbestinfo.be staan

enkele handige tips om asbest te herkennen. Wist u bijvoorbeeld dat alle kunstleien en golfplaten van vóór 1990 altijd asbest bevatten?

 Om helemaal zeker te zijn, kan u een asbestdeskundige inschakelen die ook veilig stalen kan nemen en dit door een labo kan laten onderzoeken.


Bij risicovolle situaties geeft de asbestdeskundige advies over hoe de materialen met asbest tijdelijk te fixeren of veilig te beheren tot u ze gaat verwijderen.

BIJ OVERDRACHT


Generiek uiterlijk op 31 december 2031: eigenaar van een toegankelijke constructie met risicobouwjaar uiterlijk op 31 december 2031 over een asbestinventarisattest.


− Vanaf 23 november 2022 bij overdracht: De eigenaar deelt de inhoud van een geldig asbestinventarisattest mee aan de kandidaat verwerver bij het sluiten van een onderhandse akte of overeenkomst voor de overdracht van een toegankelijke constructie met risicobouwjaar.


Als de toegankelijke constructie met risicobouwjaar onder het stelsel van gedwongen mede-eigendom, vermeld in artikel 3.84 van het Burgerlijk Wetboek, of onder de toepassing van artikel 3.78 tot en met 3.83 van het Burgerlijk Wetboek valt, wordt zowel voor de gemeenschappelijke delen als voor elk privédeel dat deel uitmaakt van de overdracht, een afzonderlijk asbestinventarisattest uitgereikt.


De onderhandse akte of de overeenkomst die de modaliteiten van de overdracht van een toegankelijke constructie met risicobouwjaar vastlegt, vermeldt of de inhoud van het geldige asbestinventarisattest voorafgaandelijk is meegedeeld aan de verwerver, alsook de datum, samenvattende conclusie en de unieke code van het attest.


Duiding bij de definitie ‘overdracht:


Onder zakelijk recht wordt begrepen:

• een eigendomsrecht

•  bijvoorbeeld verkoop, schenking, ruil, translatieve akte van afstand

• een recht van vruchtgebruik

• een erfpacht

• bijvoorbeeld een scholengroep verkrijgt voor een bepaalde periode het recht van een 

kerkelijke gemeenschap om voormalige kloostergebouwen te gebruiken, waarbij de 

gemeenschap de eigenaar blijft;

• een opstalrecht

• een zakelijk recht van gebruik

•  bijvoorbeeld persoon B mag een zaak in eigendom van persoon A gebruiken (en er de 

vruchten van plukken).


Onder een overdracht wordt begrepen:

• het vestigen, overdragen of beëindigen van een zakelijk recht onder levenden tenzij de 

beëindiging gebeurt door het aflopen van een overeenkomst;

•  bijvoorbeeld opstal of erfpacht eindigt doordat de periode afgesproken in de 

overeenkomst afloopt 

• het overdragen of beëindigen van een zakelijk recht ingevolge de ontbinding van een 

rechtspersoon;

• de fusie of splitsing van rechtspersonen of gelijkgestelde verrichtingen waarbij de 

rechtsperso(o)n(en) waarvan het vermogen zal overgaan, eigenaar is van of houder van een zakelijke recht;

• de inbreng of overdracht van een algemeenheid of een bedrijfstak voor zover daartoe een zakelijk 

recht behoort;

• de inbreng van een zakelijk recht in een gemeenschappelijk huwelijksvermogen tenzij beide 

partners reeds gedeeltelijk eigenaar zijn.


Onder een overdracht wordt NIET begrepen: (niet-limitatieve lijst):

• een erfenis

•  komt niet tot stand onder levenden

▪ bijvoorbeeld een kind erft een huis van een overleden ouder;

• de aan- of verkoop van aandelen of obligaties

o bijvoorbeeld een beursgenoteerd bedrijf dat een eigendom heeft, verkoopt een aantal of 

alle aandelen;

• een vruchtgebruik na overlijden

•  komt niet tot stand onder levenden

▪ bijvoorbeeld na het overlijden van een echtgenoot mag de overlevende 

echtgenote de eigendom, nu in handen van de kinderen, verder gebruiken;

• een concessie;

• een onteigening.


  Deze informatie kan wijzigingen in de tijd door veranderende wetgeving/wetgeving. Deze informatie is louter vrijblijvend/informatief en voor de laatste status dient u de officiële regelgeving na te gaan. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor omissies, onjuiste of achterhaalde informatie.